24/7 Bereikbaar op +31 (0)6 - 412 307 68                                                                                                                                                                                                                                      

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

 

Algemene Voorwaarden Taxi Enschede

 

 

 

Artikel 1: Geldigheid van deze voorwaarden

 

 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten door Taxi Centrum Hengelo, gevestigd in Hengelo en andere partijen aangegaan.

 

1.2 De opdracht of reservering van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Taxi Centrum Hengelo en zijn algemene voorwaarden. Alle personen die de opdrachtgever begeleiden dienen bekend te zijn met deze algemene voorwaarden. De opdrachtgever is voor deze personen mede aansprakelijk.

 

 

Artikel 2: Aanbiedingen

 

 

2.1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Mondelinge aanbiedingen door “Taxi Hengelo.” zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.

 

2.2 Gegevens in drukwerken en/of via Internet verstrekt door Taxi Centrum Hengelo zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht.

 

 

Artikel 3: Overeenkomst

 

 

3.1 Een overeenkomst wordt eerst bindend voor “Taxi Centrum Hengelo door zijn schriftelijke bevestiging.

3.2 Elke met “Taxi Centrum Hengelo aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend ter zijner beoordeling.

 

 

Artikel 4: Afspraken

 


Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van “Taxi Hengelo binden de laatste niet, voorzover ze door Taxi Centrum Hengelo.” niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

 

 

Artikel 5: Prijzen

 

 

5.1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.

 

5.2 Indien na aanvaarding van een overeenkomst de kosten van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. 

verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.

 

5.3 Indien Taxi Centrum Hengelo extra diensten dient te verrichten of te leveren, worden de kosten hiervoor gemaakt als meerprijs op het geoffreerde in rekening gebracht.

 

5.4 Indien de prijsfluctuatie meer den 5% bedraagt van de overeenkomst(en), hebben beide partijen het recht om algemene verrekening te verlangen.

 

5.5 Prijzen kunnen voor de offertefase gewijzigd worden.

 

 

Artikel 6: Waarborgsom / betaling

 


6.1 “Taxi Hengelo heeft het recht een waarborgsom bij de aanvaarding van de overeenkomst(en) van de opdrachtgever te vorderen. In dat geval dient de opdrachtgever deze som binnen tien dagen aan Taxi Centrum Hengelo te voldoen. Mocht Taxi Centrum Hengelo geen betaling van het verlangde ontvangen, dan heeft hij het recht de reservering te annuleren door één enkele kennisgeving aan de opdrachtgever.

 

6.2 De betaling dient voor het uitvoeren van de opdracht op de rekening van “Taxi Centrum Hengelo gestort te zijn.

 

 

Artikel 7: Annulering

 

 

7.1 Indien de opdracht 1 week van te voren is overeengekomen, kan de opdrachtgever uiterlijk 24 uur van tevoren in geval van omstandigheden waaronder de overeenkomst geen doorgang kan vinden, de opdracht bij aangetekend schrijven annuleren. 

 

7.2 Bij annulering binnen een periode van 4 uur van te voor aanvang van de opdracht(en) is de opdrachtgever aan “Taxi Hengelo ov. 50% van de volledig overeengekomen prijs verschuldigd.

 

7.3 Taxi Centrum Hengelo heeft het recht om binnen 24 voor aanvang de  ritten te annuleren. En is niet aansprakelijke voor de gemaakte kosten voor beide partijen.

 

 

Artikel 8: Vervoersvoorwaarden van vervoerde personen

 

 

8.1 De opdrachtgever, alsmede zijn gasten die hem begeleiden, zijn verplicht zich tijdens het vervoer te onthouden van: a. beschadigen, verontreinigen en/of onklaar maken van het vervoermiddel. b. het gebruik van alcoholhoudende dranken en/of verdovende middelen c. het plegen van handtastelijkheden, lastig vallen c.q. bedreigen van de bestuurder, en/of het zich onbehoorlijk gedragen jegens anderen d. het op enigerlei hinderen van “Taxi Centrum Hengelo zijn personeel of door Taxi Centrum Hengelo.” te werk gestelde derden e. roken in het voertuig, tenzij daar schriftelijk toestemming voor is verleend.

 

8.2 De opdrachtgever, alsmede zijn gasten die hem begeleiden, zijn gehouden tijdens het in- en uitstappen rekening te houden met het overige verkeer. Voor eventuele schade door het niet goed opletten, zoals deuren opendoen terwijl dit niet kan, is de opdrachtgever aansprakelijk.

 

8.3 De overeenkomst wordt door “Taxi Hengelo per onmiddellijk ontbonden indien de opdrachtgever, alsmede zijn gasten die hem begeleiden, zich niet aan hun verplichtingen houden of op andere wijze dusdanig handelen dat de overeenkomst niet meer normaal uitgevoerd kan worden. Restitutie van het overeengekomen bedrag of een gedeelte hiervan wordt niet verleend, tenzij de betrokkene ter zake van zijn uitsluiting geen verwijt treft.

 

 

Artikel 9: Verloren voorwerpen

 

 

9.1 Wordt een voorwerp, geld of geldswaardige papieren verloren of achtergelaten in het vervoermiddel, door een vervoerd persoon gevonden, dan is deze verplicht, zonder daar enig aanspraak op te kunnen doen gelden, het voorwerp, het geld of de geldswaardige papieren aan “Taxi Centrum Hengelo of zijn personeel onverwijld ter hand te stellen, desgewenst tegen afgifte van een ontvangstbewijs.

 

9.2 Een voorwerp, geld of geldswaardige papieren, als in het vorige lid bedoeld, wordt door “Taxi Centrum Hengelo.” in bewaring genomen zonder dat hij terzake enige aansprakelijkheid op zich neemt.

 

9.3 Na afloop van een termijn van zes maanden, binnen welke termijn de eigenaar tegen een redelijke vergoeding voor administratie- en opslagkosten en desgewenst tegen een ontvangstbewijs de verloren voorwerpen kan afhalen, worden de niet afgehaalde goederen verkocht. Voor bederfelijke goederen is de termijn beperkt tot zes uren.

 

 

Artikel 10: Verplichtingen “Taxi Centrum Hengelo.” en wijziging overeenkomst(en)

 

 

10.1 Aanvaarding van een overeenkomst verplicht Taxi Centrum Hengelo het in de opdracht omschreven vervoermiddel, dan wel indien dit om enige reden noodzakelijk mocht blijken, een vervangend vervoermiddel (zo mogelijk gelijkwaardig) op de overeengekomen dag(en) en tijdstip(pen) beschikbaar te houden.

 

10.2 Alleen gewichtige omstandigheden, zoals het niet (meer) beschikbaar zijn om technische of andere redenen, betreffende de uitvoering van een overeenkomst geven “Taxi Centrum Hengelo het recht daarin wijzigingen aan te brengen. Taxi Centrum Hengelo is dan verplicht de opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis te stellen onder opgave van redenen.

 

10.3 Indien gewichtige omstandigheden, die zich onmiddellijk voor of tijdens de overeenkomst voordoen of zulks vergen, is “Taxi Centrum Hengelo” gerechtigd een gelijkwaardig dan wel beter vervangend vervoermiddel ter beschikking te stellen, zulks zonder verhoging van de overeengekomen prijs. De gelijkwaardigheid is te beoordelen vanuit het punt van de gemiddelde opdrachtgever.

 

 

Artikel 11: Reclames

 

 

11.1 De opdrachtgever is verplicht bij eventuele reclames “Taxi Hengelo direct na of tijdens de uitvoering van de opdracht, bij aangetekend schrijven op de hoogte te stellen. Als onmiddellijke directe indiening van de klacht niet mogelijk is of als de klacht niet naar bevrediging wordt opgelost, moet deze binnen drie werkdagen na de dag waarop de klacht ontstaan is bij aangetekend schrijven worden ingediend bij “Taxi Centrum Hengelo”. Indien de opdrachtgever niet binnen drie dagen “Taxi Centrum Hengelo.” wijst op reclame, dan wordt de opdrachtgever geacht akkoord met de uitvoering te zijn en vervalt het reclamerecht.

 

11.2 “Taxi Centrum Hengelo.” dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

 

11.3 Indien de reclame(s) naar het oordeel van “Taxi Centrum Hengelo c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal “Taxi Centrum Hengelo.” eventueel een billijke schadevergoeding dienen uit te keren.

 

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 

 

12.1 “Taxi Centrum Hengelo.” is niet aansprakelijk voor de schade, indien deze voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met: a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven b. Daden of nalatigheid van de opdrachtgever, dan wel personen die hem vergezellen c. Overtreding van enige wettelijke bepaling of de niet nakoming van enige vervoersvoorwaarden door een vervoerde persoon d. Het niet voldoen aan elke aanwijzing – op welke wijze ook gegeven door “Taxi Centrum Hengelo of zijn personeel e. Het tot zich nemen, hetzij te goeder trouw, hetzij te kwader trouw, van enig voorwerp, al dan niet handbagage, van een vervoerde persoon aan een mede vervoerd persoon of een derde

 

12.2 “Taxi Centrum Hengelo.” is voor vermissing of beschadiging van de door de opdrachtgever of derden meegebrachte goederen geenszins aansprakelijk.

 

12.3 Voor alle schade aan eigendommen van “Taxi Centrum Hengelo.”, van andere gasten of van personeel toegebracht door schuld van de opdrachtgever of van degene die de opdrachtgever vergezellen, is de opdrachtgever (mede) hoofdelijk aansprakelijk.

 

12.4 De opdrachtgever is aansprakelijk en zal “Taxi Centrum Hengelo.” de schade vergoeden in het geval de passagier(s) niet in het bezit is/zijn van de benodigde documenten die voor het betreffende vervoer verplicht zijn (b.v. identiteitspapieren, paspoort, enz.)

 

12.5 “Taxi Centrum Hengelo.” is aansprakelijk voor schade aan materiaal, alsmede aan eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voorzover ontstaan door grove schuld van “Taxi Centrum Hengelo.”, of van hen die door “Taxi Centrum Hengelo.” te werk zijn gesteld op een aan “Taxi Hengelo” door de opdrachtgever gegeven opdracht. Wanneer “Taxi Centrum Hengelo.” zijn diensten verleent en er zich tijdens de uitvoering daarvan een oponthoud voordoet (in het verkeer, een technisch gebrek e.d.) is Taxi Centrum Hengelo.” niet aansprakelijk voor enige daardoor geleden schade en heeft de opdrachtgever geen recht op non- of verminderde betaling.

 

 

Artikel 13: Overmacht

 

 

13.1 Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van het vervoer van “Taxi Centrum Hengelo.” die een wijziging van omstandigheden meebrengen, leveren voor “Taxi Centrum Hengelo” overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van prestaties, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding, van welke aard of hoe ook genaamd, heeft.

 

13.2 Taxi Centrum Hengelo is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, om de overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of op te schorten, respectievelijke te wijzigen totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

 

 

Artikel 14: Wanprestatie en ontbinding

 

 

14.1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds voor in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

 

14.2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal “Taxi Centrum Hengelo” ingeval van wanprestatie ook het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, of deze geheel zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.

 

14.3 Wanneer de opdrachtgever in gebreke is met betaling van enig van Taxi Centrum Hengelo.” verschuldigd bedrag of enige andere voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet geheel of niet behoorlijk is nagekomen, wanneer de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement geraakt, wanneer de opdrachtgever komt te overlijden, alsmede wanneer ten laste van de opdrachtgever beslag wordt gelegd, heeft “Taxi Centrum Hengelo.” het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd zijn recht om van de opdrachtgever vergoeding van kosten, schade en interest te vorderen, die door “Taxi Centrum Hengelo.” op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

 

 

Artikel 15 Wijziging van de opdracht(en)

 

 

15.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Veranderingen welke daarentegen vermindering van kosten ten gevolge hebben, zullen aanleiding geven tot betaling van een lager bedrag dan is overeengekomen.

 

15.2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan “Taxi Centrum Hengelo” ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

 

15.3 Aangebracht wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door “Taxi Hengelo buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

 

 

Artikel 16: Vervanging vervoermiddel

 

 

Wanneer het door de opdrachtgever uitgekozen vervoermiddel op datum van de uitvoering volgens de overeenkomst niet ter beschikking mocht zijn door enig technisch of ander gebrek, is “Taxi Centrum Hengelo” vrij om, zo nodig in overleg, een ander gelijkwaardig vervoermiddel voor deze dienstverlening te gebruiken zonder dat dit de opdrachtgever recht geeft op non- of vermindering.

 

 

Artikel 17: Beschadiging van een vervoermiddel

 

 

Indien het door de opdrachtgever of een onder zijn verantwoording vallende derde, zowel mens als dier, enigonderdeel van een vervoermiddel beschadigt, verontreinigt of ontvreemd of diens bagage dergelijke schade toebrengt, is de opdrachtgever gehouden de ontstane schade te vergoeden.

 

 

Artikel 18: Betaling

 

 

18.1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden overeenkomstig de bepalingen zoals deze in de offerte en/of overeenkomst zijn vermeld, tenzij schriftelijk anders uitdrukkelijk op de factuur is bepaald.

 

18.2 “Taxi Centrum Hengelo.” is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigd bedrag niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente van 2% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

 

18.3 “Taxi Centrum Hengelo is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever, alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling, veroorzaakt te vorderen, waaronder zijn begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

 

18.4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat “Taxi Hengelo zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

 

 

Artikel 19: Toepasselijk recht.

 

 

Op alle door “Taxi Centrum Hengelo.” gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

 

 

Artikel 20: Geschillen

 

 

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijk Rechter van de vestigingsplaats van Taxi Centrum Hengelo.”, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijk Rechter daartoe bevoegd is.

wat andere mensen zochten: algemene voorwaarden algemene voorwaarde webshop algemene voorwaarden Engels voorwaarden huurtoeslag straf voorwaarden ww uitkering voorwaardenzorgtoeslag

error: Alert: Inhoud is beschermd!!